KODEKS KARNY - KONSEKWENCJE            KODEKS CYWILNY - KONSEKWENCJE            FORMULARZ KONTAKTOWY

Kodeks Karny – Konsekwencje

Art. 300

§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Interpretacja prawna: w domyśle każdy, kto unika spłaty długu, a ma możliwość choćby częściowego zaspokojenia wierzyciela podlega karze pozbawienia wolności.

Współpracując z kancelariami prawnymi oraz naszymi informatorami, na podstawie zebranych poszlak i dowodów, weryfikujemy kto i w jakim stopniu może spłacić swoje długi. Brak współpracy ze strony dłużnika skutkować może złożeniem do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wierzyciela, co może spowodować o wiele poważniejsze konsekwencje prawne na drodze postępowania karnego.