KODEKS KARNY - KONSEKWENCJE            KODEKS CYWILNY - KONSEKWENCJE            FORMULARZ KONTAKTOWY

Kodeks Cywilny – Konsekwencje

Art. 125

§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Interpretacja prawna: nie da się uwolnić od długu. Każda czynność podjęta przed sądem przedłuża ważność wyrok sądu o kolejne 10 lat, gdyż dochodzi do przerwania biegu przedawnienia. Czynność ta może zostać podjęta przed sądem niezależnie od woli dłużnika. 

Art. 527

§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Art. 528

Jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Art. 529

Jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.

Art. 532

Wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły.

Art. 533

Osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, może zwolnić się od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela żądającego uznania czynności za bezskuteczną, jeżeli zaspokoi tego wierzyciela albo wskaże mu wystarczające do jego zaspokojenia mienie dłużnika.

Interpretacja prawna: zapamiętaj, nie da się uwolnić od długu. Każda czynność prawna mająca na celu uniknięcie spłaty zobowiązania wierzycielowi może zostać unieważniona przed sądem, a w konsekwencji wierzyciel będzie mógł prowadzić od tej pory egzekucję komorniczą nie tylko przeciwko Tobie ale również przeciwko osobie trzeciej (np. z Twojej rodziny) na rzecz której to osoby rozporządziłeś składnikami swojego majątku lub dokonałeś przelewu pieniężnego. Ponadto tego typu działanie pociąga za sobą również konsekwencje karne o których więcej przeczytasz tutaj

 

Po co żyć w strachu ? Jeśli dobierze się do Ciebie komornik sądowy, stracisz wszystko od pensji, innych świadczeń pieniężnych, przez nieruchomości (dom, mieszkanie, siedziba firmy), po ruchomości (samochód, komputer, telewizor i inne sprzęty AGD i RTV). Jeżeli będziesz próbował uniknąć komornika i przepiszesz swój majątek na osoby spokrewnione to dodatkowo narazisz na straty swoich bliskich, a na koniec niespłacony dług i tak przejdzie na Twoje dzieci. Dlatego zanim wykonasz kolejny krok mający na celu pokrzywdzenie Twojego wierzyciela, przemyśl go i zastanów się czy warto.